අවසාන මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය ඔස්ට්‍රේලියාවට

අවසාන මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය ඔස්ට්‍රේලියාවට

November 19, 2023   01:33 pm

2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ඔස්ට්‍රේලියාව සහ ඉන්දියාව අතර අවසාන මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනාගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියානු නායකයා සමත් විය.