ලෝටස් පාර වැසෙයි

ලෝටස් පාර වැසෙයි

September 11, 2019   11:19 am

විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර පිවිසුම් මාර්ගය ලෝටස් වටරවුම අසලින් තාවකාලිකව වසාදමා ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.