කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධනයට ජයිකා නැවත එයි

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධනයට ජයිකා නැවත එයි

July 10, 2024   10:38 am

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළෙහි දෙවැනි පර්යන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට ජපානයේ ජයිකා ආයතනය එකඟ වී තිබේ.

එම ව්‍යාපෘතිය සහන ණයක් යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත බව, ගුවන්තොටුපොළ හා වරාය අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.