ක්‍රිකට් ගැටලු විසඳීමට තේරීම් කාරක සභාවක්

ක්‍රිකට් ගැටලු විසඳීමට තේරීම් කාරක සභාවක්

November 20, 2023   07:18 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මුහුණදී ඇති ගැටලු විසඳා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත්කරන ලෙස ඉල්ලමින් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එම ලිපියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 12 දෙනෙක් පමණ අත්සන් තබා තිබුණි.

අදාළ ලිපිය පහතින්...