විදුලි කප්පාදුව නැවතත් වෙනස් වෙයි

විදුලි කප්පාදුව නැවතත් වෙනස් වෙයි

January 24, 2023   03:18 pm

හෙට (25) සිට විදුලි කප්පාදුව නැවතත් සංශෝධනය කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට පැය 2යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව ඔවුන් පැවසීය.