ජනාධිපතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය බලාපොරොත්තු වන්න

ජනාධිපතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය බලාපොරොත්තු වන්න

April 23, 2019   07:44 pm

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය අමතා සිදුකරන ප්‍රකාශය තව සුළු මොහොතකින් බලාපොරොත්තු වන්න.

එය නැරඹීස සඳහා අද දෙරණ සමඟ රැදී සිටින්න.