නවක වදය පිළිබඳ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක්

නවක වදය පිළිබඳ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක්

August 10, 2018   06:57 pm

සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල පවතින නවක වදය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනිණි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය විසින් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේය. 

සමාජයට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් කෙනෙක් තලාපෙලෙන අය නොවන බව මන්ත්‍රීවරයි පෙන්වා දෙයි.

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් හදන සමාජයක් අවශ්‍යයි යැයි ද මන්ත්‍රීවරිය  සිය අඳහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේය.