බදුල්ල ඇතුළු ඌව පළාතේ ඖෂධ හිඟයක් නෑ?

බදුල්ල ඇතුළු ඌව පළාතේ ඖෂධ හිඟයක් නෑ?

August 8, 2019   10:25 pm

බදුල්ල මහා රෝහලේ පවතිනවා යැයි කියන ඖෂධ හිඟයක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් පළවා හැරී බවට පළ වූ මාධ්‍ය වාර්තා අස්‍ය බව රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍යශ උපුල් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

බදුල්ල් මහ රෝහලේ ඖෂධ හාගයක් පවතින බවට පසුගිදා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වාර්තා කර තිබුණි.

ඒ අනුව එම තොරතුරු පිළිබඳ විමසීමට පැමිණි පිරිසක් තමන් මාධ්‍යවේදීන් යැයි හදුන්වා දුන් බව රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසයි.

රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසන පරදි ඔවුන් රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සිදුකළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ විමසීක් ඇත.

එහිදී රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා ඇත්තේ තොරතුරු ලබාදීමට මාධ්‍යවේදීනිගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන ලෙසයි.

එවිට මාධ්‍යෙව්දීන් යැයි තමන් හඳුන්වා දුන් පිරිස ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම වෙනුවට රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා සමඟ වාදයක පැටලී ඇත.

පසුව රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා ඇත්තේ අනන්‍යතාවය  තහවුරුකිරීමට නොහැකි නිසා ඔවුන් රෝහල් භුමි‍යෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බවයි.

බදුල්ල රෝහලේ පවතිනවා යැයි පැවසෙන ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසන්නේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් මවාපාන ආකාරයේ ඖෂධහිඟයක් තම රෝහලේ නොමැති බවයි.

යම් ඖෂධ හිඟයක් පවතී නම් එම ඖෂධ ප්‍රදේශය මිලදි ගැනීම මඟින් ලබාගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් රෝහල් පාලන අධිකාරියට බලය පවරා තිබෙන බව අධ්‍යක්ෂකවරයා පෙන්වා දෙයි.