පුවත් කෙටියෙන් | MIDDAY PRIME TIME |2023.09.30

පුවත් කෙටියෙන් | MIDDAY PRIME TIME |2023.09.30

රට බංකොළොත් වී තිබෙද්දී නායකයෝ මාස් පතා රට සවාරි යනවා...

මාස 8 1/2 දී සිදු වූ රිය අනතුරු සහ මරණ...

ගිනි තැබූ සාක්ෂිය...

හොරුන් හඹා ගිය මේසන් බාස්ට පිහි පහරක්...

හිටපු අගවිනිසුරුගේ ගෙදරට හොරු පැනලා...

මගේ ජීවිතයට මරණ තර්ජන එල්ල වෙලා

විදුලි බිල යළි නගී...

පුවත් කෙටියෙන් | PRIME TIME |2023.09.29

දවසේ කාටූන් විස්තරේ...

කෘෂිකර්මය කන්න රුස්වීම කරඅරී...

දෙවැනි වාරිකය ලැබුණාම අමාරු කාලය ඉවරයි...

දරුවන් ලක්ෂ 9ක පෝෂණය ඈවරයි...

ගුවන්තොටේ කලබලයක්...