නිකී හේලි ඉල්ලා අස් වෙයි
සයුරෙන් එතෙර

නිකී හේලි ඉල්ලා අස් වෙයි

October 9, 2018   09:19 pm

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අමෙරිකානු තානාපති නිකී හේලි ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

අමෙරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අමෙරිකානු තානාපති නිකී හේලි හදීසි දැනුම් දීමකින් තම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බවයි.