නොබෙල් සාම ත්‍යාගය බෙදීයයි
සයුරෙන් එතෙර

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය බෙදීයයි

October 5, 2018   04:46 pm

2018 වසර අදාළව නොබෙල් සාම ත්‍යාගය ස්ත්‍රී දුෂණයට එරෙහිව හඩක් නැගූ නාදියා මුරාඩ් සහ ඩෙනිස් මුක්වේගිට අතර බෙදී ගොස්ව තිබේ.