කල් ඉකුත් වු මදුරු නාශක තොඟයක් අලෙවි කළ ව්‍යාපාරිකයන් 2 කට වැඩවරදියි

කල් ඉකුත් වු මදුරු නාශක තොඟයක් අලෙවි කළ ව්‍යාපාරිකයන් 2 කට වැඩවරදියි

August 10, 2018   02:43 pm

 

කල් ඉකුත් වු සහ තොරතුරු වෙනස් කළ මදුරු නාශක තොඟයක් අලෙවි කළ ව්‍යාපාරකයින් දෙදෙනෙකුට මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් දඩ නියම කර තිබේ.

අදාළ චෝදනාවට වරද පිළිගැනිම හේතුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනාට රුපියල් 7500 බැඟින් දඩ නියම කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

පාරිභෝගික අධිකාරිය සිදු කළ වැටලීමකදී  අදාල ව්‍යාපාරිකයින් සතුව තිබී කල් ඉකුත් වූ සහ තොරතුරු වෙනස් කළ මදුරු නාශක ඇසුරුම් 510ක අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගෙන තිබිණි.