සමරිසි විවාහ ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්
සයුරෙන් එතෙර

සමරිසි විවාහ ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

August 10, 2018   10:05 am

 

සමරිසි විවාහ තහනම් කිරිමට එරෙහිව කොස්ටරිකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා ඇත්තේ අදාළ තහනම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වන අතර වෙනස් කොට සැලකීමක් ද වන බවයි.

එමෙන්ම පවතින නීතිය වෙනස් කිරිම සඳහා එරට ව්‍යවස්ථාදායකයට මාස 18ක කාලයක් ලබාදීමට ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කර තිබේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අදාළ තීරණය පිළිගෙන ඇති කොස්ටරිකා ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ කිසිදු තැනැත්තෙකු ලිංගික දිශානතිය මත වෙනස්කමකට මුහුණ නොදීමට වගබලා ගැනිමට තමාට අවශ්‍යතව ඇති බවයි.