පාසල් රග්බි ශූරතාව රාජකීයන්ට හිමිවෙයි

පාසල් රග්බි ශූරතාව රාජකීයන්ට හිමිවෙයි

June 9, 2018   07:02 pm

 

පාසල් ලීග් රග්බි ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමත්වී තිබේ.

ඒ ශාන්ත පීතර විද්‍යාල පරාංජයට පත් කරමින්ය. 

රාජකීය විද්‍යාලය ගෝල 32 ක් සහ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ගෝල 13 ක් ලබාගත්තේය.