අයර්ලන්ත කණ්ඩායම මුහුණදෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය අද

අයර්ලන්ත කණ්ඩායම මුහුණදෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය අද

May 11, 2018   11:39 am

 

අයර්ලන්ත කණ්ඩායම මුහුණදෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය අද පාකිස්ථාන කණ්ඩායමට එරෙහිව ආරම්භ වේ.

ටෙස්ට් වරම් හිමිකර ගත් 11 වන රට වශයෙනුයි අද අයර්ලන්තය සිය මංගල තරඟයට සහභාගී වේ.

මීට වසර 24කට පෙර අයර්ලන්තයට ටෙස්ට් වරම් හිමිකර ගැනිමට අදාල මූලික අවස්ථාව උදාවී තිබිණි.