ක්‍රිකට් නිලවරණය මැයි 31 පැවැත්වීමට  නීතිපති උපදෙස් දෙයි

ක්‍රිකට් නිලවරණය මැයි 31 පැවැත්වීමට නීතිපති උපදෙස් දෙයි

May 10, 2018   10:04 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය මෙම මස 31 වනදා පැවැත්වීමට නීතිපති උපදෙස් ලැබී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා සඳහන් කළේය.