බ‍්‍රැඩ්බි පළිහේ ජය රාජකීය විද්‍යාලයට

බ‍්‍රැඩ්බි පළිහේ ජය රාජකීය විද්‍යාලයට

May 5, 2018   06:32 pm

 

රාජකීය විද්‍යාලය හා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර 74 වන "බ‍්‍රැඩ්බි පළිහ" වාර්ෂික රග්බි තරඟය ජය ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමත්විය.

"බ‍්‍රැඩ්බි පළිහ" වාර්ෂික රග්බි තරඟයේ දෙවන අදියර අද පල්ලේකැලේදී පැවති අතර එහිදී රාජකීය විද්‍යාලය 27 ට 19 ක් ලෙස තරඟය ජය ගැනීමට සමත්විය.