කාන්තා මීටර් 100 යෙන් නව වාර්තාවක් පිහිටුවන්න අමාෂා සමත්වෙයි

කාන්තා මීටර් 100 යෙන් නව වාර්තාවක් පිහිටුවන්න අමාෂා සමත්වෙයි

May 5, 2018   05:29 pm

 

කොළඹදී පැවැත්වෙන තුන්වන දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා උළෙලේදී කාන්තා මීටර් 100 තරඟ ඉසවුවෙන් නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට අමාෂා ද සිල්වා ක්‍රීඩිකාව සමත්ව තිබේ.

ඇය දක්වා ඇති දක්ෂතාවය තප්පර 11. 92 කි.