කඩිනම් සාකච්ඡාවකට රුසියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල කැඳවයි
සයුරෙන් එතෙර

කඩිනම් සාකච්ඡාවකට රුසියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල කැඳවයි

April 14, 2018   06:37 pmබටහිර රටවල් විසින් සිරියාවට එල්ල කරන ගුවන් ප්‍රහාර පිළිබඳ සකච්ඡා කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ කඩිනම් රැස්වීමක් රුසියාව විසින් කැඳවා තිබේ.