බොක්සිං ලෝකඩ පදක්කම තිවංකට

බොක්සිං ලෝකඩ පදක්කම තිවංකට

April 13, 2018   09:23 am



තිවංක රණසිංහ 46-49  kg බර පන්තියේ ලෝකඩ පදක්කම අද දිනා ගැනීමට සමත්විය. 

එංගලන්තයේ ක්‍රීඩක ගලාල් යෆායි හමුවේ තිවංක පරාජයට පත් වූ අතර ගලාල් යෆායි අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීය