බිත්තර ආනයනය කිරීමට කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් නෑ

බිත්තර ආනයනය කිරීමට කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් නෑ

March 13, 2018   02:40 pmදේශීය අවශ්‍යතාවය ඉක්ම වු බිත්තර නිෂ්පාදනයක් මෙරට වෙළඳපල තුළ පවතින බැවින් බිත්තර ආනයනය කිරීමට කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුවෙහි අධ්‍යකෂ ජනරාල් නිහාල් වෙඩිසිංහ මහතා ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතාට දන්වා ඇත.

බිත්තර ආනයනයෙ හි කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති හෙයින් අමාත්‍යවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුව ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වරාය හා රේගුව දැනුවත් කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කර ඇති බව අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය.

ඉදිරි උත්සව කාලයට අවශ්‍ය තරම් බිත්තර නිෂ්පාදනයක් පවතින බැවින් කිසිඳු ආයතනයකට බිත්තර ආනයනය කිරීමට අනුමැතියක් ලබා නොදෙන ලෙස තමා වෙත අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන් බව අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.