කල් දැමූ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමවලට දින නියමයි

කල් දැමූ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමවලට දින නියමයි

March 12, 2018   04:02 pmමහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ සිදුවීම් හේතුවෙන් පාසල් අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ක්‍රිකට් තරඟ දින නියමයකින් තොරව කල් දැමූනි.

නමුත් මේ වන විට තත්ත්වය යහපත් අතට හැරීම හේතුවෙන් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  තරගය මාර්තු 16 හා 17 දින පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය හා විද්‍යාර්ත විද්‍යාලය අතර වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟය මාර්තු 21 හා 22 පැවැත්වෙනු ඇත.