රංගන හේරත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි

රංගන හේරත් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි

February 10, 2018   01:32 pm
වමත් ඳග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයින් අතර ලොව වැඩිම කඩුළු සංඛාවක් බිඳ හෙළීමේ වාර්තාව තමන් සතු කර ගැනීමට රංගන හේරත් අද සමත් විය.

ඒ අනුව ඔහු බිඳ හෙලන ලද කඩුලු සංඛ්‍යාව 415 ක් වන අතර මීට පෙර එම වාර්තාව තබා තිබූ වෂීම් අක්රම් කඩුලු 414 ක් ලබාගෙන තිබුනේය.