බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු ආරම්භ කරලා

බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු ආරම්භ කරලා

January 12, 2018   02:12 pmමහ බැංකු බැදුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම පවසයි.

අදාළ වාර්තාවේ පිටපතක් මේ වන විටත් තම කොමිසමට ලැබී ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව තම කොමිසමේ විමර්ශන  නිළධාරින් හරහා මෙම වාර්තාවේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව ද එම ප්‍රකාශකයා සදහන් කළේය.

එමෙන්ම මෙම විමර්ශන කටයුතු සඳහා බාහිර පාර්ශව අවශ්‍ය  නොවන බවත් තම කොමිසමේ විමර්ශන නිළධාරින්ට සහ  නීතිඥට විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ හැකි බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

ඉතා කඩිනමින් මෙම වාර්තාව පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කර අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව එම ප්‍රකාශකයා සදහන් කළේය.