ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පස් අවුරුදු සැලැස්මට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පස් අවුරුදු සැලැස්මට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා

January 12, 2018   01:58 pmආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ වූ පස් අවුරුදු සැලැස්ම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනිමට කටයුතු කර ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් සේනාධීර මහතා සඳහන් කළේ  එහි සංශෝධන කටයුතු මේ දිනවල සිදු කරන බවයි.

එමෙන්ම සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පස් අවුරුදු සැලැස්ම එළිදැක්විමට කටයුතු කර ඇති බව සමන් සේනාධීර මහතා සදහන් කළේය.

ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ආපදා කළමනාරණය සදහා වූ පස් අවුරුදු සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරිමට කටයුතු යොදා තිබේ.

ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි ආපදා තත්ත්වයන්ට සාර්ථකව මුහුණදීම සදහා සියලු රාජ්‍ය  සහ පෞද්ගලික අංශ ඒකාබද්ධ කර ගනිමින්  එය ක්‍රියාත්මක  කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව  සමන් සේනාධීර මහතා වැඩිදුරටත්  සදහන් කළේය.