ඉන්දියාවේ නියෝගය ඉවතට
සයුරෙන් එතෙර

ඉන්දියාවේ නියෝගය ඉවතට

January 10, 2018   09:56 am
ඉන්දියාවේ සිනමා ශාලාවන්හි සෑම චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයකට පෙර ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතු බවට පනවා තිබූ නියෝගය එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් විසින් අවලංගු කර තිබේ.

ඉන්දීය රජයේ ඉල්ලීමකට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම තීන්දුව ලබාදී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මීට වසරට පෙර එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් විසින් අදාළ නියෝගය ලබාදී තිබුණි.

චිත්‍රපටි ප්‍රදර්ශනයකට පෙර තිරයේ ජාතික කොඩිය ප්‍රදර්ශනය කරමින් ජාතික ගීය වාදනය කර යුතු බවත්, එවිට සිනමා ශාලාව තුළ සිටින සියලු දෙනා අසුන්වලින් නැගී සිටිය යුතු බවටත් අදාළ තීන්දුව ලබාදී තිබු බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.