නායකත්වය බාර ගන්නැයි ඇන්ජලෝගෙන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉල්ලයි

නායකත්වය බාර ගන්නැයි ඇන්ජලෝගෙන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉල්ලයි

January 9, 2018   11:39 am
ශ්‍රී ලංකා එක්දින 20 යි 20 සංචිතයේ නායකයා ලෙස ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පත් කර තිබේ.

පසුගිය කාලවකවානුව තුළ ඔහු නායකත්වයෙන් ඉවත් වී තිබූ අතර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමකට අනුව ඔහු නැවත නායකත්වයට පත් වූ බව සඳහන්ය.