මිරිදිය ධීවර තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරයි

මිරිදිය ධීවර තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරයි

December 7, 2017   10:16 amමිරිදිය ධීවර තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙය ලෝකයේ පළමු මිරිදිය ධීවර තොරතුරු පද්ධතිය බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සිදුකරන ජලාශ 45ක් මෙම තොරතුරු පද්ධතිය සඳහා ඇතුළත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ජලාශ වලින් දිනකට ලගබාගන්නා මසුන් අස්වැන්න පිලිබදව සියලු තොරතුරු අදාළ පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට නියමිතය.

ධීවර සංගම් හරහා එම තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට සැළසුම් කර ඇති අතර ඒ සඳහා ධීවර සංගම් වලට ටැබ් පරිගණක ද ලබාදි තිබේ.

ලබන වසර අවසන් වීමට පෙර දිවයින පුරා මිරිදිය මත්ස්‍ය  කර්මාන්තය සිදුකරන සියලු ජලාශ වල තොරතුරු මෙම තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.