දයාසිරිගේ අවසර නැතුව රට යන්න ගිය ක්‍රීඩකයින් 9ක් හරවා එවයි

දයාසිරිගේ අවසර නැතුව රට යන්න ගිය ක්‍රීඩකයින් 9ක් හරවා එවයි

December 5, 2017   11:05 am


ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියට යටත් නොවී මේ වන විට ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන තරඟාවලියට සහභාගීවීම සඳහා ගිය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 9 දෙනෙකුගේ එම විදෙස් ගමන තහනම් කර තිබේ.