නිව් කාසල් සුහඳ සංචාරයකට කොළඹ ඇවිත්

නිව් කාසල් සුහඳ සංචාරයකට කොළඹ ඇවිත්

November 14, 2017   03:17 pmඔස්ට්‍රේලියානු නාවික හමුදාවට අයත් නිව් කාසල් නෞකාව සුහඳ සංචාරයක් සඳහා කොළඹ වරායට පැමිණ තිබේ.

ටොන් 4200 ක ධාරිතාවකින් යුතු නෞකාවේ 184 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් රාජකාරී කටයුතු කරනු ලබයි.

කොළඹ වරායට පැමිණි නෞකාව නාවික හමුදා සම්ප්‍රදායානුකූලව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් පිළිගැණුනු බව සඳහන්ය.

සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණි නෞකා කාර්ය මණ්ඩලය දිවයිනේ රැඳී සිටින කාලය තුළ නාවික හමුදාව විසින් සංවිධානය කරන වැඩසටහන් කිහිපයක් සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතය.