ක්‍රිකට් කමිටුවට කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක් එයි

ක්‍රිකට් කමිටුවට කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක් එයි

November 13, 2017   11:18 am


ක්‍රිකට් කමිටුව සඳහා ස්වාධීන කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

අන්තර් ජාතික  ක්‍රිකට් කමිටුවේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව වසර දෙකක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කරන අතර උපරිම වසර 06ක කාලයක් දක්වා පත් කිරීම දීර්ඝ කළ හැකි වෙයි.

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ වසරේදී සිය පරිපාලන ව්‍යුහයේ වෙනස්කම් රැසක් ඇති කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.