අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කමිටුවට ස්වාධීන කතක්

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කමිටුවට ස්වාධීන කතක්

November 13, 2017   07:52 am


අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කමිටුව සඳහා ස්වාධීන කාන්තා අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කිරිමට තීරණය කර තිබේ.

එම කමිටුවේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව වසර දෙකක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂවරියක පත් කරන අතර උපරිම වසර 06ක කාලයක් දක්වා පත් කිරිම දීර්ඝ කළ හැකි වෙයි.

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ වසරේදී සිය පරිපාලන ව්‍යුහයේ වෙනස්කම් රැසක් ඇති කිරිමට පියවර ගෙන තිබුණි.