53 වන ආසියානු කායවර්ධන ශාරීරික යෝග්‍යතා තරගාවලිය චීනයේදී

53 වන ආසියානු කායවර්ධන ශාරීරික යෝග්‍යතා තරගාවලිය චීනයේදී

July 20, 2019   04:34 pm

53 වන ආසියාතික කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතා තරගාවලිය මෙම මස 26 වැනිදා චීනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නිල ඇඳුම් ප්‍රධානය කඳාන ශාරීරික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි.

53 වන ආසියාතික කායවර්ධන හා ශාරීරික යෝග්‍යතා තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් 06 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

බර පංති දෙකක්,කණිෂ්ට තරග සහ අවුරුදු 55ට වැඩි තරග  ඉසව් සහ ශාරීරික තරගය යන තරග ඛාන්ඩ වෙනුවෙන් එම කණ්ඩායම තරග කරයි.

මෙම කණ්ඩායම 23 වැනිදා දිවයිනෙන් පිටත්ව යෑමට නියමිතයි.