ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දහතුන්වන අදියරත් අවසන් 

ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දහතුන්වන අදියරත් අවසන් 

July 20, 2019   12:48 pm

ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දහ තුන්වන අදියර ඊයේ අවසන් වුණි.

එම අදියරේ ජය හිමි කරගත්තේ ප්‍රංශයේ ජූලීයන් ඇලපිලිප් විසිනි.

අදියර 21කින් සමන්විත ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ  දහතුන් වන අදියරයේ සමස්ථ දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 27යි දශම 2 කි.

සමස්ත පාපැදි සවාරියේ පෙරමුණේ පසුවන ප්‍රංශයේ ජූලියන් ඇලපිලිප් දහතුන්වන අදිරේ පළමු ස්ථානය දිනා ගත්තේය.

දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත්තේ මහාබ්‍රිතාන්‍යෙයයේ ගෙරයින්ට් තෝමස්ය.

බෙල්ජියමේ තෝමස් දී ගෙඩන්ට් 13 වන අදියරේ තුන්වන ස්ථානය හිමි කරග්තතේය.

ඒ අනුව ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ අදියර 13 ක් අවසන් වන විටත් ප්‍රංශයේ ජූලියන් ඇලපිලිප් තවමත්  සමස්ථ පාපැදි සවාරියේ පෙරමුණ හිමිකරගෙන ඇත.

අදියර 13ක් නිමා කිරීමට ඔහු ගත කර ඇති කාලය පැය 53 යි මිනිත්තුවයි තත්පර 9ක කාලයකි.

අදියර 21කින් සමන්විත වු ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දහහතරවන අදියර අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.