සිසු ජීවිත අනතුරේ හෙළන අබලන් ගොඩනැඟිලක් නිසා දෙමාපියන් පාරට

සිසු ජීවිත අනතුරේ හෙළන අබලන් ගොඩනැඟිලක් නිසා දෙමාපියන් පාරට

July 11, 2019   03:56 pm

අම්පාර ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසලේ අබලන් වු දෙමහල් ගොඩනැඟිල්ල වෙනුවට නව ගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා එම පාසලේ සිසුන්ගේ දෙමාපියන් විසින් අද විරෝධතාවක් පවත්වා ඇත.

මෙම ගොඩනැඟිල්ල දැඩි ලෙස අබලන්ව ඇති බැවින් එහි අධ්‍යාපනය හදාරණ 450ක් පමණ වු සිසුන් දැඩි අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක පසුවන බව දෙමාපියන් විසින් චෝදනා කරනු ලබයි.

අදාළ දෙමහල් ගොඩනැඟිල්ල පන්ති කාමර 10කින් පමණ සමන්විත වන අතර නව ගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දෙන ලෙස වසර 10ක පමණ කාලයක සිට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කළ නමුත් ඒ සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට අපොහොසත්ව ඇති බවට දෙමාපියන් චෝදනා කරයි.

භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශයට, දේශපාලකයන්ට, දිසාපතිවරයාට විදුහල්පතිවරයා විසින් මෙම අනාරක්ෂිත ගොඩනැඟිල්ල පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බවත් ඒ සඳහා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් මේ වන තෙක් නොමැති බැවින් ඒ සඳහා නිසි විසඳුම් කඩිනමින් ලබා දෙන ලෙස සිසුන්ගේ දෙමාපියන් ඉල්ලා සිටියි.