මත්තේයෝ බෙර්ටිනි මර්සිඩීස් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 අතරට

මත්තේයෝ බෙර්ටිනි මර්සිඩීස් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 අතරට

June 12, 2019   11:52 am

මර්සිඩීස් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඉතාලියේ මත්තේයෝ බෙර්ටිනි සමත් වුණි.

ඒ ඔස්ට්‍රේලියා නික් ක්‍රියෝස් පරාජයට පත් කරමින්.

ජර්මනියේ පැවැත්වෙන මෙම තරගයේ 32නාගේ වටයේ තරගයක් ලෙස මෙම තරගය පැවැත් වුණි.

ඒ අනුව ආරම්භ වු තරගයේ පළමු වටය ලකුණු 6ට 3ක් ලෙස ජය ගැනීමට මත්තේයෝ බෙර්ටිනි සමත් වුණි.

අනතුරුව ආරම්භ වු තරගයේ දෙවන වටය ද ප්‍රබල සටනකින් පසු ලකුණු 6ට 4ක් ලෙස මත්තේයෝ බෙර්ටිනි ජය ගත්තේය.

ඒ අනුව තරගය තරග වට 2ට 0ක් ලෙස ජය ගත් මත්තේයෝ බෙර්ටිනි සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් වුණි.

මත්තේයෝ බෙර්ටිනි ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම සටහනේ 30 වන ස්ථානයේ පසු වන අතර ඔහු හමුවේ පරාජය වු නික් ක්‍රියෝස් එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සටහනේ පසු වන්නේ 36 වන ස්ථානයේයි.