ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මිනටන් සංගමයේ නිලවරණය මැයි 30

ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මිනටන් සංගමයේ නිලවරණය මැයි 30

April 11, 2019   04:28 pm

ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ නිලවරණය මැයි මස 30 වැනිදා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඊයේ කොළඹදී පැවැත් විය.

ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ නිලවරණය පසුගිය දිනක පැවැතියත් ඇති වු වාරණයක් හේතුවෙන් නිලධාරී මණ්ඩලය පත් කිරීමට නොහැකි විය.

ඒ අනුව ඊයේ පැවැති රැස් වීමේදී නිලවරණය සඳහා නිලධාරී මඩුල්ලක පත් කළ අතර නිලවරණය මැයි මස 30 වැනිදා පැවැත්වීමට නියම කෙරුණි.