මගෙන් ගසක් මව් දෙරණට-අදට පැළ දස ලක්ෂයක්

මගෙන් ගසක් මව් දෙරණට-අදට පැළ දස ලක්ෂයක්

March 15, 2019   06:41 am

මනුසත් දෙරණ මානුෂීය සත්කාරක වැඩසටහන මඟින් ආරම්භ කළ පැළ මිලියනයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය නේ සම්පූර්ණ වෙයි.

කුරුණෑගල රිදීවිහාරය සහ මල්ලවපිටිය මාර්ගය දෙපස කිලෝමීටර් 17ක දුර ප්‍රමාණයක මාර්ගය දෙපස පැළ සිටුවීම අද සිදුකිරීමට නියමිතයි.

දෙහිවල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයකින් ආරම්භ කළ මනුසත් දෙරණ “වන් මිලියන් ට්‍රී” ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්, ආගමික මධ්‍යස්ථාන, ස්වේච්ඡා සංවිධාන ඇතුළු ආයතන සහ මහජනතාව විශාල වශයෙන් දායක වුණි.

කඩවත සිට මාතර දක්වා අධිවේගී මාර්ගය දෙපස, ප්‍රධාන මාර්ග දෙපස ,කඳුකර ප්‍රදේශවල, හමුදා කඳවුරුවල, ගෙවතුවල පැළ සිටු වීම මේ යටතේ සිදු කෙරුණි.

“මගෙන් ගසක් මව් දෙරණට” යන තේමාව යටතේ  ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි.

මනුසත් දෙරණ සභාපති මහේෂ් ජයවර්ධන අද(15) වැඩසටහන පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කළේය.