ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයට ඉදිරිපත් කළ මොහාන් සහ රවීන්ගේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයට ඉදිරිපත් කළ මොහාන් සහ රවීන්ගේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

February 8, 2019   09:29 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ මොහාන් ද සිල්වා මහතා සහ රවීන් වික්‍රමරත්න මහතාගේ නාමයෝජනා අභියාචනා කමිටුවේදී ප්‍රතික්ෂේප වී තිබෙන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය පවසයි.