නායයාම් දිගටම - වාහන පදවද්දී පරිස්සමෙන්

නායයාම් දිගටම - වාහන පදවද්දී පරිස්සමෙන්

November 9, 2018   09:20 pm

බදුල්ල - වැලිමඩ මාර්ගයේ මොරේතොට පස්කඳු නායයාම් දිගටම සිදුවන බැවින් විමසිලිමත්ව රිය පදවන ලෙස හාලිඇල සහ ඇටම්පිටිය පොලිසිය රියදුරන්ට අවවාද කර තිබේ.

මොරේතොටදී මෙම මාර්ගයේ ස්ථාන 3ක එක් මංතීරුවක ආරක්ෂාව පිණිස වසා දැමීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

නායයමින් තිබෙන ස්ථානයක නිවසක් ඊට ගොදුරුවෙමින් තිබෙන බැවින් එම නිවැසියන් ඉවත් කරවූ බව ද පොලිසිය සදහන් කලේය.