තවත් ඇමති පුටු කිහිපයක් වෙන් වෙයි

තවත් ඇමති පුටු කිහිපයක් වෙන් වෙයි

November 9, 2018   08:10 pm

මීට සුළු මොහොතකට පෙර තවත් අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ජනාධිපති ‍ලේකම් කාර්යාලයේදී මෙම අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දී ඇත.

ඒ අනුව දිවුරුම් දී ඇති අමාත්‍යවරුන් පහතින් දැක්වෙයි.

එම්. එල්. ඒ. එම් හිස්බුල්ලා මහතා - නගර සැලසුම් සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය

සී.බී. රත්නායක මහතා - තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය

එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා - වෙළඳ පාරිභෝගික කටයුතු සහ සමූපකාර සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍ය

ගාමිණී ලොකුගේ මහතා - ශ්‍රම විදේශ රැකියා හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍ය

මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා - කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය