තිඹිල්ල වැවේ පිටවාන කැඩී යයි

තිඹිල්ල වැවේ පිටවාන කැඩී යයි

November 9, 2018   03:12 pm

හලාවත තිඹිල්ල වැවේ පිටවාන මේ වන විට කැඩී ගොස් තිබේ. 

වසර කීපයක සිට මේ වැවේ පිටවාන සුළු වශයෙන් කැඩී තිබී ඇති අතර එය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම මේ තත්ත්වයට හේතුව බව ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළේය. 

මේ වන විට ප්‍රදේශවාසීන් එකතුව වැලි කොට්ට ගසා තාවකාලික පිළියමක් කිරීමට උත්සාහ කලත් එය මෙතෙක් සාර්ථක වී නැහැ. 

මේ වන විට පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් පැමිණ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කැඳවා තාවකාලික වැව් බැම්බ ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටියි.