අලුත් අමාත්‍යවරුන්ගේ වැඩ කරන ආයතන මෙන්න-මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට

අලුත් අමාත්‍යවරුන්ගේ වැඩ කරන ආයතන මෙන්න-මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට

November 9, 2018   10:28 am

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පත් කරන ලද අමාත්‍යවරුන් සඳහා පවරනු ලබන විෂයන් හා කාර්යයන් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව අංක 2096/17 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නොවැම්බර් මස 05 වන දා මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන ඇත.

අමාත්‍යාංශයන් සඳහා වෙන් කර ඇති සියලු දෙපාර්තිමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවල තොරතුරු පහතින් දැක්වෙයි.

 

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය by Hasini Poornima Ayuwardana on Scribd