තවත් චණ්ඩියෙක් කොටුවෙයි

තවත් චණ්ඩියෙක් කොටුවෙයි

September 12, 2018   09:10 am

ජනතාවට තර්ජනයක් වෙමින් ආණමඩුව ඌරියාව අන්දරවැව ප්‍රදේශයේ සැරිසරමින් සිටි දැවැන්ත කිඹුලෙකු විල්පත්තු කොක්කාරිය විල්ලුවට මුදා හැරිමට කටයුතු කල බව පුත්තලම වනජීවි පාලන එකකයේ නිලධාරින් පවසයි.

කිලේ 250 කට වැඩි බරකින් යුතු අඩි නවයකට ආසන්න දිගකින් සමන්විත හැළ කිඹුල් වර්ගයට අයත් මෙම කිඹුලා ඌරියාව අන්දර වැව ජනතාවට දැවැන්ත තර්ජනයක්ව සැරිසරමින් සිටි බව පැවසෙයි.

දහවල් කාලයේ සහ සවස් කාලයේ අන්දරවැව තුළ රුදි සිටි මෙම කිඹුලා ජනතාවට තර්ජනයක්  සහ භිතියට පත් කරමින්  සිටි මෙම කිඹුලා රාත්‍රී කාලයේ ආසන්න ගම්මානවල සැරිසරමින් සුනඛයින් ගිල දැමිමත් සමඟ ජනතාව එක්ව මදු යොදා කිඹුලා අල්ලා ගෙන වනජීවි නිලධාරින් දැනුවත් කර ඇත.

පසුව ඊයේ(11) රාත්‍රියේ වනජීවි නිලධාරින් අදාල ප්‍රදේශයට ගොස් කිඹුලා රුගෙන එමට කටයුතු කර තිබුණි.

කිඹුලා අල්ලා ගන්නා අවස්ථාවෙදිද සුනඛයකු ගිල දමා සිටි බව වන ජීවි නිලධාරින් පවසයි. 

පුත්තලම වනජිවි පාලන එකකයේ ස්ථානාධිපති අඩවි ආරක්ෂක නවරත්න බංඩාර මහතා සහ සෙසු නිලධාරින් සහ සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින්ද එක්ව නිරුපද්‍රිතව කිඹුලා මුදා හැරි බව පැවසෙයි.

ඡායාරූප - හිරාන් ප්‍රියංකර