ෆාමසියට ආපු කාන්තාව ජංගම දුරකතනය සොරකම් කරපු හැටි (CCTV දර්ශන සහිතයි)

ෆාමසියට ආපු කාන්තාව ජංගම දුරකතනය සොරකම් කරපු හැටි (CCTV දර්ශන සහිතයි)

August 11, 2018   10:49 am

 

මාතර ප්‍රෙද්ශයේ ඖෂධ අලෙවිසැලකට පැමිණි කාන්තාවක් එහි සිටි සේවකයෙකුගේ ජංගම දුරකතනය සොරාගන්නා අයුරු ආරක්ෂක කැමරාවක සටහන්ව තිබිණි.

මාතර නගරයේ පිහිටි ඖෂධ අලෙවිසැලකට ඖෂධ මිලදීගැනීම සඳහා පැමිණි කාන්තාවක් විසින් මෙම සොරකම සිදුකර තිබිණි.