මධ්‍යම කඳුකරය හරහා හමාගිය දැඩි සුළඟකින් විදුලි රැහැන් පද්ධතියට හානි වෙයි

මධ්‍යම කඳුකරය හරහා හමාගිය දැඩි සුළඟකින් විදුලි රැහැන් පද්ධතියට හානි වෙයි

July 13, 2018   09:51 am

 

කාසල්රි ජලාශයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශය හරහා අද(13) උදැසන හමා ගිය දැඩි සුළඟකින්  හැටන් මස්කෙලිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ නොර්වුඩ් වත්ත ප්‍රදේශයේදි ප්‍රධාන මාර්ගයට උන බට කිහිපයක් කඩා වැටිමෙන් අධි බලැති විදුලි රැහන් පද්ධතියකට හානි සිදු වී ඇති බව නොර්වුඩ් පොලිසිය පවසයි.

හැටන් මස්කෙලිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ නොර්වුඩ් වත්ත ප්‍රදේශයේදි මෙම උණ බට කඩා වැටිම නිසා එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතුවලට තරමක බාධා පැමිණ තිබු නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයට වැටි තිබු උණ  බට කිහිපය කපා ඉවත් කිරිමට නොර්වුඩ්  පොලීසිය කටයතු කර තිබුණි.

උණ බට කඩා වැටිමෙන් අලාභ හානි වු  විදුලි රැහන් පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරන බව මස්කෙලිය විදුලි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරින් පවසයි.