ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට සැරසෙයි

June 13, 2018   01:08 pm

 

පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ට හිමිවිය යුතු විශේෂ දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම ඉදිරියේදී වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹීමට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය තීරණය කර තිබේ.

හෙට (14) දිනයේදී සියළුම පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් පරිපාලන අමාත්‍යංශයට කැඳවා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ද සැලසුම් කර ඇති බව එම සංගමය සඳහන් කළේය.