මැටි මුට්ටිය අතහැර ඇලුමිනියම් මුට්ටියේ කිරි ඉතිරෙන තෛපොංගල් සැමරුම

මැටි මුට්ටිය අතහැර ඇලුමිනියම් මුට්ටියේ කිරි ඉතිරෙන තෛපොංගල් සැමරුම

January 13, 2018   10:43 amමැටි මුට්ටියක කිරි උතුරවා දෙවියන් උදෙසා කිරි බත් පිසීම වෙනුවට ඇලූමිනියම් මුට්ටි යොදාගෙන කිරි උතුරවා තෛපොංගල් සමරන ආකාරයක්  වර්තමානයේ දක්නට ලැබෙයි.

තෛපොංගල් සැමරීම වෙනුවෙන් නව මුට්ටි ලබා ගැනීම උතුරේ ජනතාව සිදුකරන ආකාරයක් උතුරේ සෑම නගරයකම දක්නට ලැබුණ නමුදු සියළුදෙනා මැටි මුට්ටි වෙනුවට ඇලූමිනියම් මුට්ටි ලබාගන්නා ආකාරය දක්නට ලැබිණ.

නෙළා ගත් අස්වැන්න යොදා ගනිමින් සූර්ය දෙවියන් උදෙසා පූජාවන් පැවැත්වීම සිදු කෙරෙන තෛපොංගල් දිනය සැමරීම උතුරේ හින්දු බැතිමතුන් මහත් හරසරින් සමරනු ලබති.

කෘෂිකාර්මික ජිවිතය හා බැඳුන හින්දු ජනතාව තම අස්වනු සරු කර ගැනීම උදෙසා උපකාර කළ සූර්ය දෙවියන් උදෙසා කෘතෙවිදීත්වය දැක්වීම වෙනුවෙන් නෙළා ගත් අස්වැන්න යොදා ගනිමින් නැවුම් මුටිටියක,හකුරු හා නැවුම් එළකිරි යොදා කිරි ඉතිරවීම තෛපොංගල් දිනයේදි සිදු කරනු ලබයි.

සෞභාග්‍ය සංකේතවත් කරමින් තෛපොංගල් දිනය සැමරීම සිදු කරනු ලබති.