ලංකාවට ගෙනා ජගුවර් මහජන ප්‍රදර්ශනයට

ලංකාවට ගෙනා ජගුවර් මහජන ප්‍රදර්ශනයට

July 23, 2019   07:39 pm

නෙදර්ලන්තයේ ආටිස් (ARTIS)රාජකීය සත්වෝද්‍යානයෙන්, දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය වෙත පරිත්‍යාග කළ වයස අවුරුදු දෙකක් වූ ලෙයා නැමැති සුරතල් නාමයෙන් හදුන්වන කළු ජගුවර් ප්‍රථම වරට අද(23) මහජන ප්‍රදර්ශනයට එක් කෙරුණි.