පැය 24කදී බීමත් රියදුරන් 284ක් අත්අඩංගුවට

පැය 24කදී බීමත් රියදුරන් 284ක් අත්අඩංගුවට

July 21, 2019   02:33 pm

දිවයින පුරා බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වි‍ශේෂ මෙහෙයුමෙන් පැය 24ක කාලයක් තුළ බීමත් රියදුරන්‍ 284ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුම පසුගිය පස්වනදා සිට ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම මෙහෙයුමේදී ඊයේ (20) උදෑසන 6 සිට අද (21) උදෑසන 6 දක්වා පැය 24ක කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 284ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, 2019.07.05 සිට 2019.07.21 දක්වා කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 4387ක්  අත්අඩංගුවට ගත් බවත් පොලීසිය සඳහන් කරයි.